Create your Smart Digital Business Card today

tap card is a free Digital Business Card maker. Contactless smart virtual visiting card enabled with a Link, QR & NFC technology. Share professional details with just one tap. No app is needed.

Làm thế nào nó hoạt động?

Tạo, chia sẻ và có thêm khách hàng

Register an account, make your own advanced digital business card, share your personalized link and get more clients.

 • Create a digital business card
 • Chia sẻ liên kết của bạn
 • Nhận được nhiều khách hàng hơn

triển lãm ảnh

You can showcase your product images on your digital business card.

Danh sách dịch vụ

You can add your services with a short description and enquiry button. This helps you for a high chance to convert your visitor into a business lead.

Lưu vCard

Visitors can save your digital business card in their phone in a vCard file format.

Tốt nhất cho doanh nghiệp

tap card will help you to convert more leads of your digital business card visitors into clients.

Tại sao lại là danh thiếp kỹ thuật số?

tap card Features

Đã bật WhatsApp

You can ON and OFF WhatsApp Chat Feature on your digital business card.

Triển lãm ảnh

You can add product images or any business-related images in your gallery area.

Phần dịch vụ

You can add your services with images and short descriptions in this section.

Chi tiết thanh toán

You can add your all accepted payment methods on your digital business vcard.

Giờ kinh doanh

You can display your business opening hours. Your customer can see your business hours on your digital business card.

Google Business Integration

You can integrate your Google My Business Link with your digital business card.

Google Maps Integration

You can show your shop/business location on google maps. Visitors can easily navigate to your location.

Liên kết mạng xã hội

Your all social media platform are in one place on your digital business card. Stay connected with your customers.

chủ đề hiện đại

Chúng tôi đã sử dụng chủ đề hiện đại cho giao diện người dùng. Nó hoàn toàn đáp ứng.

Thiết kế giao diện người dùng sạch

We created all designs professionally. It made with latest frameworks.

Tải nhanh hơn

We give more importance to page load. Your digital business card loads faster than business websites.

Liên kết duy nhất

Your name or business whatever it is. You can create your digital business card link as per your choice.

định giá

Choose your plan

Good investments will give you many times more business growth.

Trial

Tự do /Mãi mãi

Get a trial for a digital business card with limited features.

 • 1 vCard
 • 1 Dịch vụ/Sản phẩm
 • 1 Phòng trưng bày
 • 5 Tính năng thẻ
 • 1 thanh toán được liệt kê
 • Không Liên kết được cá nhân hóa
 • Không Ẩn thương hiệu
 • Không Cài đặt miễn phí
 • Không Hỗ trợ miễn phí
Bắt đầu

PRO

₹499 /Mãi mãi

Get more features of digital business card with limitless possibilities.

 • 1 vCard
 • 10 Dịch vụ/Sản phẩm
 • 10 Phòng trưng bày
 • Vô hạn Tính năng thẻ
 • 3 thanh toán được liệt kê
 • Liên kết được cá nhân hóa Có sẵn
 • Ẩn thương hiệu Có sẵn
 • Cài đặt miễn phí Có sẵn
 • Hỗ trợ miễn phí Có sẵn
Bắt đầu

TEAM

₹999 /Mãi mãi

Get full features of digital business cards with limitless possibilities.

 • 5 vCard
 • Vô hạn Dịch vụ/Sản phẩm
 • Vô hạn Phòng trưng bày
 • Vô hạn Tính năng thẻ
 • Vô hạn thanh toán được liệt kê
 • Liên kết được cá nhân hóa Có sẵn
 • Ẩn thương hiệu Có sẵn
 • Cài đặt miễn phí Có sẵn
 • Hỗ trợ miễn phí Có sẵn
Bắt đầu